STADGAR

- 1 -

Stadgar för föreningen

Förläggargårdar i Sjuhärad, ideell förening

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Föreningens namn/firma är Förläggargårdar i Sjuhärad, ideell förening.

Föreningens organisationsnummer är 802460-8344 och föreningen har sitt säte i

Kinnahult, Marks kommun, Västra Götalands län.

§ 2. Föreningens ändamål är

att inhämta och dokumentera kunskap om gårdarna, om dessas historia, verksamhet och

utveckling samt om kultur och miljö på, och runt, gårdarna och

att sprida denna kunskap till människor, företag och kommuner i Sjuhärad och att

göra den lättillgänglig och lockande för besökare samt

att verka för att kvarvarande förläggargårdar i Sjuhärad, såväl de stora välkända som de

små, mindre omtalade, bevaras för framtiden genom underhåll av exteriör, interiör och

omgivning med lämpliga metoder och material och

att föreningens verksamhet skall leda till att Sjuhärad blir ett än mer intressant och

lockande besöksmål med ökad besöksnäring, handel och utveckling.

§ 3. Föreningens verksamhet skall vara ändamålsfrämjande och målen skall nås genom

aktiviteter i anslutning, eller med anknytning, till gårdarna. Aktiviteterna kan vara större

projekt och/eller uppdrag riktade till allmänheten i, eller utanför, Sjuhärad men kan

också vara mindre, lokala, och även föreningsinterna. Verksamheten bedrivs, när så är

möjligt och lämpligt, gärna i samarbete med andra organisationer, näringsliv och

kommuner.

§ 4. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 5. Föreningens verkställande organ är styrelsen som mellan årsmötena också är

beslutande organ.

§ 6. Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 7. Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 8. Vid tvist mellan medlem och föreningen får talan inte väckas vid allmän domstol. Tvist

skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande varvid vardera parten svarar för egna

kostnader och för den skiljeman man utsett. Kostnader för skiljenämnden delas lika

mellan parterna.

§ 9. Tolkning av stadgan hänskjuts till nästkommande årsmöte. I brådskande fall gäller

styrelsens tolkning till nästkommande årsmöte då frågan avgörs.

§10. Stadgeändring får föreslås av såväl enskild medlem som av styrelsen. Skall föreslås

skriftligen i en motion till årsmötet. För stadgeändring krävs beslut på årsmöte med

minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§11. Upplösning av föreningen skall föreslås skriftligen i en motion till årsmötet.

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med

minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötena. Vid upplösning skall årsmötet besluta

- 2 -

att föreningens tillgångar överlämnas till annan ideell förening med liknande verksamhet

eller, om sådan ej finns, till annat föreningsfrämjande ändamål. Medlem har inte rätt till

del av föreningens tillgångar vid föreningens upplösning.

Kopia av beslutsprotokollet skall inges till skattekontoret för avregistrering av

föreningen.

Föreningens handlingar skall efter upplösningen arkiveras i Marks kommuns

föreningsarkiv.

MEDLEMSKAP

§12. Medlemskap kan erhållas av alla personer, fysiska eller juridiska, som vill stödja

föreningens ändamål. För medlemskap krävs erlagd medlemsavgift. Juridiska personer,

t.ex. företag eller organisationer, är enbart stödjande medlemmar och saknar rösträtt.

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter och har rätt att deltaga i

föreningens interna aktiviteter. Medlem skall följa föreningens stadgar och de beslut

som fattats av föreningen eller dess styrelse. Medlem skall betala fastställd medlemsavgift

i förskott, senast under januari månad. För fysisk person, som tillkommer som ny

medlem efter 1/10, gäller avgiften även nästkommande år. Medlemskapet är personligt

och rösträtten kan ej överlåtas. Utebliven medlemsavgift medför förlust av rösträtt vid

årsmötet.

§13. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen

och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Utebliven medlemsavgift, två på

varandra följande verksamhetsår, likställs med utträde.

§14. Grund till uteslutning ur föreningen kan endast vara betalningsförsummelse av medlemsavgift

eller annan uppkommen skuld till föreningen, motarbetande av föreningens

verksamhet eller ändamål och uppenbarligt skadande av föreningens intressen.

Beslut om uteslutning av medlem får fattas på årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna

röster. Skälen för uteslutningen skall redovisas i beslutet. Före beslut skall medlemmen

ha delgetts, och getts möjlighet att inom två veckor yttra sig över, de omständigheter

som föranleder att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall meddelas den berörde inom

en vecka efter beslutet.

STYRELSE

§15. Styrelsen väljs av årsmötet, ordföranden på ett år, sex ordinarie ledamöter på två år,

växelvis tre vartannat år, och tre suppleanter på ett år i den turordning de skall inträda.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och eventuella övriga

befattningshavare. Mark, Svenljunga, Tranemo och Borås kommuner bör vara

representerade i styrelsen.

Vid ordförandes frånvaro, eller förtida avgång, ersätts denne av vice ordföranden och

vid övriga ledamöters förfall eller förtida avgång inträder suppleanterna i, vid årsmötet,

vald ordning. Vid förtida avgång görs ny- eller fyllnadsval vid nästa årsmöte.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera ledamöter. Dessa har yttrandeoch

förslagsrätt men ej rösträtt.

§16. Styrelsens uppgift är att företräda föreningen, att bevaka dess intressen, och att leda

föreningsarbetet samt att stimulera medlemmarna till att deltaga i, och genomföra,

föreningens ändamålsfrämjande aktiviteter.

Styrelsen skall, verkställa årsmötets beslut, handha föreningens ekonomiska

- 3 -

angelägenheter och föra räkenskaper samt förbereda nästkommande årsmöte och avge

verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och verksamhetsplan till årsmötet.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre

ordinarie styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter kallats, och då, utöver ordföranden eller

vice ordföranden, minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med

enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Protokoll skall föras och justeras av ordföranden och en, vid mötet utsedd, protokolljusterare.

VALBEREDNING

§17. Valberedningen väljs av årsmötet och består av sammankallande och tre övriga

ledamöter. Mark, Svenljunga, Tranemo och Borås kommuner bör vara representerade.

Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter

så bestämmer. Den skall, senast den 15:de januari, meddela styrelsen sina förslag.

REVISOR

§18. En, på årsmötet utsedd, revisor skall årligen granska styrelsens förvaltning. Denne har

rätt att, i god tid, senast 15:de januari, ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och

styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall senast 25:te januari avge sin

revisionsberättelse till styrelsen.

ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE

§19. Ordinarie årsmöte hålls mellan 1:te februari och 1:a mars på tid och plats som

styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall tillställas medlemmarna senast tre veckor

före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse,

verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner, med

styrelsens yttrande, skall, liksom valberedningens förslag, finnas tillgängliga för

medlemmarna senast två veckor före det ordinarie årsmötet. I kallelsen skall anges var

handlingarna finns.

§20. Motioner till årsmötet skall skriftligen lämnas till styrelsen senast 15 januari. Styrelsen

skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över de inlämnade motionerna.

§21. Extra årsmöte skall hållas då revisorn, eller 10% av föreningens röstberättigade

medlemmar, skriftligen begär detta. Skäl till begäran skall anges liksom vad årsmötet

skall behandla. Extra årsmöte skall utlysas inom två veckor, och hållas inom fyra

veckor, efter begäran. Kallelse med föredragningslista skall tillställas medlemmarna

senast sju dagar före mötet. Endast föredragningslistans ärenden får behandlas på mötet.

§22. Årsmöte/Extra årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar

som är närvarande.

§23. Beslut på årsmöte/extra årsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs,

med omröstning (votering) och med enkel majoritet utom vid stadgeändring, medlemsuteslutning

eller föreningsupplösning. Omröstning är öppen om inget annat begärts. Vid

lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då lottning avgör.

Styrelseledamot får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisor.

- 4 -

§24. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande

verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

12. a) Val av tre ledamöter för en tid av två år.

b)Val av 3 suppleanter, i turordning att inträda, för en tid av ett år.

c) Vid behov, eventuella fyllnadsval.

13. Val av en revisorer samt en suppleant.

14. Val av sammankallande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16 .Övriga frågor. Inga beslut får tas under denna punkt.