Om Föreningen
         Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad är en ideell
         förening vars
 ändamål är att göra gårdarnas
         historia känd såväl i som utanför region- och
         kommungränserna. Detta till gagn för i första hand
         gårdarnas kulturhistoriska värden men också för
         verksamheter med varor och tjänster. Ett långsiktigt
         mål som vi har gemensamt med kommunerna och
         aktörer inom turism och handel är att locka fler
         besökare, invånare och företag till Sjuhärad.