Om Föreningen
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad är en fristående nybildad förening som arbetar med ökad kunskap, gemensamma satsningar, anordnade av aktiviteter och marknadsföring. Målet att göra gårdarnas historia känd såväl i och utanför region- och kommungränserna. Detta till gagn för i första hand kulturhistoriska värden samt gårdar/företag med varor och tjänster. Ett långsiktigt mål som vi har gemensamt med kommun och aktörer inom turismen är att locka fler besökare, invånare och företag till Sjuhärad.