Introduktion
Kinna by bestod under flera hundra år, fram emot 1860-talet, av 16 gårdar. Kyrkan låg på byns högsta punkt och på sluttningen mellan kyrkan och Häggån låg gårdarna. Dessa var enkla bondgårdar med magra marker. Jordbruket hade svårt att försörja den förhållandevis stora befolkningen och bisysslor till jordbruket var vanliga. De vanligaste var smide, träslöjd och vävning. Vid mitten av 1700-talet började en textil förläggarverksamhet baserad på hemvävnad att växa fram. Under den ökande bomullstillgången på världsmarknaden och därmed sjunkande bomullspriser, under 1800-talets första hälft, sköt denna förläggarverksamhet våldsam fart. Gynnade av dåtidens skattesystem skapades snabbt ofattbart stora förmögenheter. Det gamla jordbrukssamhället förändrades, stora herrgårdsliknande byggnader uppfördes på de små gårdarna och de gårdar som inte hängde med i utvecklingen köptes upp. När laga skifte slutligen genomfördes på 1880-talet försvann flera gårdar från byn och när sedan arbetskraftinvandringen från torp och backstugor till de framväxande fabrikerna krävde mark för bostadsbyggnad försvann ännu fler. Idag återstår i Kinna by byggnader från före 1850, med någorlunda ursprungligt utseende, från endast tre av de sexton gårdarna. Ett par byggnader, utflyttade vid laga skifte, finns bevvarade utanför den gamla byn.

I kategorin Gamla Kinnagårdar redogörs för några av dessa gamla gårdar, en del med bevarade hus, en del utan.

Du kan läsa om följande gårdar:

 

Kinna Andersgården och Kinna Nygården


Kinna Klockaregården och Kinna Arvidsgården
samt avsöndringarna
Lilla Sanden och Ytterås


Kinna Stomslyckan


Kinna Ännagården